top of page

"המורה, מותר לך להגיד את זה"

כל מה שכדאי לדעת בנושא חופש ביטוי של מורים ומורות


באילו נושאים אפשר לדון עם התלמידות/ים בכיתה?

האם מותר לי להביע עמדה פוליטית או למתוח ביקורת על רשויות השלטון?

איך כדאי לגשת לדיון חינוכי בנושאים שנויים במחלוקת? ואיך אוכל להרגיש פחות לבד במערכה? ומה לגבי הזמנת ארגוני זכויות אדם לבית הספר? איך כדאי לנהל פעילות כזו באופן מיטבי? ומה מחוץ לבית הספר ולשעות הלימודים?

האם מותר לי להשתתף בפעילות פוליטית או מפלגתית?

לארגן או להשתתף בהפגנה? לחתום על עצומה?

 

קראו: כל מה שכדאי לדעת בנושא חופש ביטוי של מורים ומורות: זכותון מעוצב | גרסת טקסט נגישה האזינו: עו"ד עודד פלר על חופש הביטוי של מורות ומורים


 

קשה למצוא מורה בישראל שלא התחבטה בשאלות כאלה. המציאות מראה כי ציבור נשות ואנשי ההוראה נמנע לא פעם מהובלת שיח חינוכי משמעותי בסוגיות פוליטיות או שנויות במחלוקת. זאת, בשל היעדר הכשרה וכלים חינוכיים להתמודדות עם הסוגיה, וכן לאור אירועי הפחדה שמתרחשים לא פעם, שמטרתם לסתום פיות והם גורמים לחשש בנוגע לעיסוק בנושאים פוליטיים בין כתלי בית הספר ומחוצה לו. עיון בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובדברי החקיקה הרלוונטיים מגלה כי הם מעודדים התבטאות חופשית ושיח ביקורתי בנושאים שנויים במחלוקת. לצד זאת, הסייגים והאיסורים בנושא זה נוסחו באופן עמום ומעורפל, שאינו משרת את המורות והמורים בניסיונם להבין במה מותר לדון עם התלמידים בכיתה. ניסוחים אלה, שרובם מעוגנים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, משרים אי ודאות וחוסר ביטחון, ומייצרים אפקט מצנן על חופש הביטוי של נשות ואנשי חינוך, באופן שנועד לגרום לצנזורה עצמית. התבטאויות של צוותי הוראה מביאות לא פעם לאיומים בצעדים משמעתיים ובפיטורין, יחד עם רעש תקשורתי שמגביר עוד יותר את החשש מפני התבטאות חופשית. אירועים אלה, בהם יצא המשרד נגד אנשי ונשות חינוך שהתבטאו באופן ביקורתי, היו תוצאה של פרשנות פוליטית ומכוונת של האיסורים הקיימים, אף שהם למעשה מצומצמים מאוד. את כל מה שכדאי לדעת בנושא חופש ביטוי של מורים ומורות תוכלו למצוא בזכותון שהכנו. מטרת הזכותון להסביר בפשטות מה מותר ומה אסור, כדי לסייע לצוותי הוראה לבצע את עבודתם לפי שיקול דעתם המקצועי והערכי ללא פחד, ולקדם חינוך ביקורתי ופלורליסטי המאפשר התמודדות עם סוגיות פוליטיות ומוסריות, גם אם הן שנויות במחלוקת. זכותון מעוצב | גרסת טקסט נגישה אם נתקלת בדילמה, ניסיון השתקה או איום, ניתן לפנות אלינו במחלקת החינוך באגודה.

Comments


bottom of page