top of page

מחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח מציעה מבחר תוכניות הכשרה ולמידה, במטרה להגביר את העיסוק בזכויות האדם ואת המאבק בגזענות במערכת החינוך: השתלמויות מורים.ות מוכרות לגמול, קורסים אקדמיים וסדנאות לפרחי הוראה, הכשרות לסגל אקדמי ומינהלי באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת מורים, וכן סדנאות וקורסים במכינות קדם-צבאיות.

ההכשרות מותאמות לדרישות ולצרכים הייחודיים של כל מוסד וכל צוות, למאפייני הקבוצה ולשפת ההנחייה הנדרשת (עברית/ערבית). הן מועברות על ידי מנחות ומנחים מיומנים ומנוסים, המקבלים הכשרה וליווי מקצועי. כל זאת, על מנת לתת מענה מיטבי ולחזק את יכולתם של נשות ואנשי חינוך, כסוכני שינוי, להתמודד עם סוגיות של גזענות, דמוקרטיה וזכויות אדם במרחב החינוכי.

לצד תוכניות ההכשרה, אנו מציעים ייעוץ פדגוגי לצוותי חינוך ברשויות, במוסדות אקדמיים ובבתי ספר, ליווי תהליכים ופרויקטים חינוכיים וארגון ימי עיון וכנסים בנושאים הקשורים בזכויות אדם - הכל לטובת שילוב ערכים דמוקרטיים בפעילות החינוכית ועל מנת לייצר מרחב חינוכי המקדם שוויון ונוגד גזענות.

להזמנת סדנאות וקורסים: צרו קשר

השתלמויות וסדנאות לנשות ואנשי חינוך

תוכניות הפיתוח המקצועי שלנו למורות ומורים מוכרות לגמול (30 ש' עם ציון) וכלולות במאגר התוכניות והמענים של גפ"ן. ההשתלמות "אזרחיות ואזרחי המחר: חינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם" מקנה ידע ומושגי יסוד הקשורים בחינוך ערכי ובתפיסת זכויות האדם והחינוך לערכים דמוקרטיים, כמו גם כלים מעשיים להטמעתם בתהליך החינוכי (תוכנית מס' 34513 בסל "מענים פדגוגיים ורגשיים: תחומי המח"ר"). ההשתלמות "להוביל לשינוי: התמודדות עם גזענות בחינוך" עוסקת בהבנת שורשי הגזענות והמנגנונים החברתיים העומדים ביסודה, ומקנה כלים פדגוגיים לזיהוי והתערבות אשר יאפשרו לכל מורה לחנך נגד גזענות (תוכנית מס' 2039 בסל "חינוך חברתי-ערכי: חיים בשותפות").