top of page

חינוך לזכויות אדם הוא ביטוי לתפיסת העולם העומדת בבסיס הגישה החינוכית של מחלקת החינוך באגודה: תפיסה הרואה בכל איש ואישה, ילדה וילדה, בעלי זכויות שוות מעצם היותם, ומבקשת לזהות בכל זירה - גם זו החינוכית - נקודות בהן מתרחשת פגיעה בזכויות או ביכולת לממשן. הגישה החינוכית שלנו גורסת כי כל אינטראקציה חינוכית היא הזדמנות לקידום זכויות אדם, ועל מנת למצות אותה זקוקים כל איש ואשת חינוך להכשרה הכוללת כלים, מיומנויות וידע. אנו מציעים לכם, נשות ואנשי החינוך, ארגז כלים תיאורטי ומעשי, המסייע לשלב את תפיסת זכויות האדם בתוך המעשה החינוכי היום-יומי ולמצוא אפיקים חדשים ליישומו.

חינוך לזכויות אדם

זכויות אדם כאן ועכשיו

העיסוק במה שקורה "כאן ועכשיו" מאפשר בחינה של התרחשויות משמעותיות ורלוונטיות בתחומי החברה, הפוליטיקה, המשפט, הכלכלה, החינוך, התרבות והטכנולוגיה, והכל מזווית של זכויות אדם.